Vedtægter

 

1. 

Foreningens navn er Padborg Speditørforening. Dens hjemsted er Padborg.

Foreningens formål (se under punktet formålsparagraf).

2.

Foreningen er tilsluttet Danske Speditører (Landsforeningen for speditions- og transportvirksomheder) og derigennem  

Nordisk Speditørforbund og FIATA. Foreningen og dens medlemmer er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.

3.

Medlemmer

Medlemmerne består af ordinære medlemmer af Danske Speditører og medlemsfilialer med domicil syd for Kongeåen.   

Hvert medlemsfirma er berettiget til at deltage i foreningens generalforsamlinger og møder. De fremmødte skal være berettiget til at tegne firmaet som indehaver, prokurist eller i øvrigt være bemuldmægtigede, med mindre bestyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra.

Stemmeret kan udøves ved en til den pågældende lejlighed særligt udstedt skriftlig fuldmagt.

4.

Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves af bestyrelsen straks efter denne. Såfremt foreningens økonomi gør det ønskeligt, kan bestyrelsen indkræve ekstra kontingent hos medlemmerne. Betales kontingentet ikke inden 30 dage efter påkrav, kan bestyrelsen kræve vedkommende slettet som medlem af Danske Speditører.    

5.

Bestyrelse

Til at lede foreningens anliggender, vælger den ordinære generalforsamling blandt chefer eller ledende medarbejdere en bestyrelse bestående af formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt for 2 (to) år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 (ét) år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog kun for 6 år. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen dispensere herfra. Ved vakance, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste ordninære generalforsamling eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af nyt bestyrelsesmedlem.

6.

Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen kan disponere over foreningens midler til støtte for foreningens arbejde og interesser, ligesom den kan træffe aftaler med myndigheder og andre i foreliggende sager.

Spørgsmål af særlig betydning skal dog forelægges på et medlemsmøde.

Bestyrelsen mødes efter indkaldelse af formanden - skriftligt eller mundligt. Indkaldelsen indeholder meddelelse om dagsorden. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange bestyrelsen indkaldt til drøftelse af et vigtigt anliggende. Bestyrelsen er bemyndiget til at uddelegere arbejdsopgaver i fagudvalg blandt medlemmer efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger tages med simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over alle forhandlinger i bestyrelsesmøder, medlemsmøder og generalforsamlinger samt at sende en genpart af disse mødereferater til landsforeningens sekretariat.

Bestyrelsen har ret til at antage fremmed, lønnet medhjælp.

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

7.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage forud. Alle forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg, må mindst 2 uger forud skriftligt anmeldes til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid på samme måde indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og skal indkaldes af denne i løbet af 14 dage med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

Enhver generalforsamling, som i henhold til foranstående er lovlig indvarslet, er beslutningsdygtig. Til vedtagelse af foreliggende forslag kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Til decharge og valg kræves dog kun simpel majoritet. Såfremt der for et forslag foreligger simpel, men ikke kvalificeret majoritet, afholdes der senest 3 uger efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med simpel majoritet.

8)

Dagsorden og protokol

På den årlige generalforsamling foretages:

a) Valg af dirigent

b) Formanden aflægger beretning om det foregående kalenderår

c) Det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår forelægges til godkendelse

d) Fastsættelse af kontingent

e) Evt. valg af formand

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer

g) Valg af revisor og revisorsuppleant

h) Behandling af indkomne forslag

i) Eventuelt

9.

Dirigent

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent udenfor bestyrelsen, inden- eller udenfor medlemmernes kreds. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Skriftlig og hemmelig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller 3 medlemmer forlanger det.

10)

Revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revision af foreningens regnskaber foretages af én af generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren påtegner årsregnskabet forinden dette forelægges på den ordinære generalforsamling. Revisoren er berettiget til at foretage kasse eftersyn hos kassereren og revision af dennes regnskaber og kan derved forlange sig alle nødvendige bilag og oplysninger forelagt.

11)

Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved samtidig udtræden af Danske Speditører.

Ved firmaophør, betalingsstandsning, konkurs eller likvidation ophører medlemskabet straks, idet pligten til betaling af kontingent for det pågældende år dog består.

12)

Sanktioner

Såfremt et medlem modarbejder lokalforeningens formål eller ikke følger dennes vedtagelser, kan bestyrelsen beslutte følgende sanktioner:

a) Udtale billigelse

b) Pålægge bøde, som tilfalder foreningen eller Danske Speditørers undersøttelsesfond

c) Suspendere medlemsrettighederne

d) Foretage eksklusion, som inden 14 dage derefter indankes for Danske Speditørers hovedbestyrelse, der afgør sagen endeligt. Den          ekskluderede har i det fornødne omfang adgang til hovedbestyrelsesmøde, hvor sagen behandles.

13)

Vedtægtsændringer

Forandringer i foreningens vedtægter og vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtægterne skal indeholde de af Danske Speditører til enhver tid fastsatte obligatoriske bestemmelser. Vedtagelser i strid hermed er ugyldige. Det samme gælder beslutninger af generalforsamlingen eller bestyrelsen i strid med Danske Speditørers love.

 

(Seneste ændringer af vedtægterne er sket på en ordinær generalforsamling den 22.04.1999).